Kuulumme ainoana mökkiläisenä 15 osakkaan muodostamaan tiekuntaan.Toimitustie...

Kuulumme ainoana mökkiläisenä 15 osakkaan muodostamaan tiekuntaan.Toimitustie...

Kuulumme ainoana mökkiläisenä 15 osakkaan muodostamaan tiekuntaan.Toimitustie on pääosiltaan vanha valtatie.Sen alku ja loppu liittyy nykyiseen kantatiehen,ja välillä on kaksi pistotietä.Itse käytämme sovitusti alkupään liittymää sekä toista pistoliittymää,ja osallistumme niiltä osin koko tien käyttökustannuksiin.
Nyt sille osalle tietä,jota omistamaltamme tilalta ei koskaan ole käytetty,on tulossa tierummun uusiminen arviolta puolet tien vuotuisista käyttökustannuksista.
Tiekunta ja tieosakas-kirjassa on maininta luvussa 5.1 seuraavaa:
"...Tien loppupäähän saattaa olla tarpeen rakentaa hyvinkin kallisrakenteinen silta.Tiellä voi muutenkin olla vastaavanlaisia,erityisiä kustannuksia aiheuttavia rakenteita,jotka hyödyttävät vain muutamia tieosakkaita.Tällaisten erityiskustannusten jakamiseksi voidaan määrätä erilliset tieyksiköt."
Voinko em. tapaukseen vetoamalla yksittäisenä tieosakkaana vaatia erillisyksiköintiä?

Vastaus

Yksityistielaissa ei mainita erillisyksiköintiä, mutta kertomassasi tapauksessa kohtuullista olisi ns. tienjako:

”Tieosakkaat tai tiekunta voivat kuitenkin päättää, että tienpito kokonaan tai osaksi on toteutettava tienjaon perusteella siten, että kukin tieosakas on vastuussa määrätyn tienosan tienpidosta. Tienjakoa toimitettaessa voidaan, jos siihen katsotaan olevan syytä, määrätä sillan tai muun erityisiä kustannuksia vaativan tienosan tienpito suoritettavaksi kaikkien tai joidenkin tieosakkaiden yhteiseen lukuun.
Tienjaossa, jossa on otettava huomioon tienpitokustannuksiin vaikuttavat tekijät, käytetään perusteena tieosakkaille vahvistettuja tieyksikköjä määräämällä kullekin niitä vastaava tienosa. Tieosakas, jolla ei ole omistus- tai hallintaoikeutta kiinteistöön, voidaan kuitenkin velvoittaa täyttämään tienpitovelvollisuutensa tieyksikköjen perusteella määrättävillä tiemaksuilla.
Tienjako on, milloin siihen katsotaan olevan aihetta, toimitettava erikseen tien tekoa ja kunnossapitoa varten.” (32 §)

Laki yksityisistä teistä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358#a358-1962#P32

Mikäli tieyksiköinti on ollut voimassa vähintään viisi vuotta, sinulla on tieosakkaana oikeus vaatia, että tieyksiköinti uusitaan kokonaan. Vaatimus ei vaadi muutosta omassa tienkäytössä. (29 §)

Jos tiekunnan päätös loukkaa tieosakkaan oikeutta tai osakkaiden yhdenvertaisuutta on oikeus saattaa asia tielautakunnan ratkaistavaksi. (70 §)

Huom.: Mikäli yksityistie on vähintään kilometrin mittainen ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta, voi tienpitoon anoa valtion- ja kunnanavustusta.
(93 §)

Hyvä artikkeli yksityisteistä:
http://www.tieyhdistys.fi/ladattavattiedostot/tie7sivu.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi