Kuinka yritysten taseet yhdistetään niiden kesken toteutettavassa...

Kuinka yritysten taseet yhdistetään niiden kesken toteutettavassa...

Vastaus

Aiheesta löytyy tietoa esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston asiakastyöasemilla käytössä olevasta WSOYPro.fi -palvelusta > Yritysonline > Liikekirjanpito > 7. Oman pääoman kirjaukset > Sulautuminen

Fuusiotilistä palvelussa todetaan seuraavaa:
"Vastaanottava yhtiö avaa kirjanpitoonsa siirtojen tekemistä varten erityisen tilin, fuusiotilin. Se on siirtokirjausten vastatilinä. Kaikki muut sulautuvan yhtiön tilit paitsi oman pääoman tilit siirretään sulauttavan yhtiön kirjanpitoon.
Oman pääoman tilien sijasta fuusiotilille kirjataan oman pääoman "hankintahinta" eli esimerkiksi osakkeiden saamiseksi vaaditun osakepääoman korotuksen määrä tai muu vastike
Fuusioerotusta (fuusiotulosta) käsitellään kirjanpidossa menojen tai muiden liiketapahtumien oikaisueränä. Fuusiotilin debetpuolella näkyy hinta, joka fuusioidusta yhtiöstä on maksettu, ja kreditpuolella siltä saadut rahat ja saamiset sekä menojen aktiivaosuudet (eli tulonodotukset)."

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa "Konsernitilinpäätöksen laatiminen" käsitellään tytäryhtiösulautumista
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/0D27378DAB8793F2C225725F00...

Kirjanpitolautakunnan lausunnoista ja poikkeusluvista löytyy lausunto "Fuusioerotuksen kirjaaminen ns. tavallisen fuusion yhteydessä"
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/717602942eb71ebdc22570210049e0...

Osakeyhtiölain 16 luku käsittelee sulautumista
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

Seuraavat teokset käsittelevät myös aihetta:
Kehittyvä kirjanpitotaito / Soile Tomperi
Tilinpäätös ja yritysverotus
Kirjanpito ja tilinpäätös / Olavi Tuominen
Tilinpäätöksen suunnittelu : yritysverotus ja yritysjärjestelyt
Yritysjärjestelyt / Raimo Immonen

Kommentit (0)

Vastauksesi