Kuinka monta tuntia päivässä saa tehdä töitä? Minkä tuntimäärän ylittyessä on maksettava korvausta?

Kuinka monta tuntia päivässä saa tehdä töitä? Minkä tuntimäärän ylittyessä on maksettava korvausta?

Mietin, että mikä on laillinen tuntimäärä päivässä, jonka ajan saa tehdä töitä. Minkä tuntimäärän ylittävästä osasta on maksettava ylittökorvausta? Otetaan esimerkiksi että veljeni tekee töitä 13h päivässä, ilman että saa ns ylityölisää. Luin jostain että säännöllinen työaika saa olla maksimissaan 8h päivässä. Pitäisikö tässä tapauksessa viidestä tunnista maksaa ylityökorvausta?

Vastaus

Kysy.fi-palvelun vastaajat eivät ole lakimiehiä. Vastaan asiaan siksi varsin yleisluontoisesti. Tarkemman vastauksen voit saada omasta ammattiyhdistyksestäsi, mikäli kuulut sellaiseen tai vaikka Asianajajapäivystyksen lakimieheltä. Työaikalaki määrittelee yleiset työaikarajat Suomessa. Sen mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikan. Mikäli työn luonne sitä edellyttää, työtä voidaan tietysti ryhmitellä toisin niin, että työviikot ovat eri pituisia. Työviikon pituus ei saa kuitenkaan pysyvästi ylittää 88 työtuntia.  Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Ylityön teettäminen edellyttää tietysti työntekjän suostumusta.

Joillakin aloilla on työn luonteesta johtuen erityisiä säädöksiä. Esimerkiksi moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautinen työaika saa olla enintään 11 tuntia vuorokausilepoa seuraavan 24 tunnin yhdenjaksoisen ajanjakson aikana. Jos moottoriajoneuvon kuljettajan työtä ei voida muulla tavoin järjestää tarkoituksenmukaisesti, saadaan vuorokautista työaikaa pidentää enintään 13 tunniksi, jos työaika ei ylitä 22 tuntia pidennetyn työajan jälkeistä vuorokausilepoa seuraavan 48 tunnin ajanjakson aikana. Useimmilla aloilla työehtosopimus määrittelee vielä tarkemmin työaikoja ja etenkin mahdollisia ylityökorvauksia. Asiassa kannattaa siis kääntyä ammattiyhdistyksen puoleen.

Kommentit (0)

Vastauksesi