Kuinka lähelle naapurin rajaa saa omakotialueella rakentaa terassin ilman...

Kuinka lähelle naapurin rajaa saa omakotialueella rakentaa terassin ilman...

Vastaus

Asiassa on siis syytä olla yhteydessä oman kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. 14 § 3 momentin mukaan rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea muun muassa rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L1P14

Neljä metriä rajaan ja puolet rakennuksen korkeudesta lienee asemakaava-alueella yleinen. Näin esimerkiksi Espoossa. "Rakennusta ei saa rakentaa lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata kuin etäisyydelle, joka on puolet rakennuksen korkeudesta ja kuitenkin vähintään neljä metriä. Etäisyys saa olla vähemmän vain silloin, jos siihen on jokin erityinen syy tai jos naapuritontin omistaja tai haltija antaa siihen luvan."
Espoon kaupungin rakennusjärjestys http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;10526;38272;48826

Maankäyttö- ja rakennusasetus säätää etäisyyden asemakaava-alueen ulkopuolella
57 § Rakennuksen etäisyys
"Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole erityistä syytä."

59 § 1 mom
Vähäiset ylitykset
"Asemakaavassa määrätyn rakennus- tai kattokorkeuden yli voidaan sallia rakennettavaksi rakennuksen käyttötarkoitusta palvelevia rakennelmia sekä vähäisiä päätyjä ja torneja, jos ne sopeutuvat rakennukseen ja ympäristökuvaan eikä niistä aiheudu naapureille huomattavaa haittaa."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#P57

175 § 1 mom
Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä
"Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 ja 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista."
Maankäyttö- ja rakennuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#P175

Kommentit (0)

Vastauksesi