Kuinka kauan työnantajan on säilytettävä palkkatietoja?

Kuinka kauan työnantajan on säilytettävä palkkatietoja?

Vastaus

Palkkakirjanpidon säilyttämisesta säädetään ennakkoperintälain 36 §:ssä Palkkakirjanpito ja muistiinpanovelvollisuus

Kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan on pidettävä tämän lain mukaisista suorituksista palkkakirjanpitoa. Muu suorituksen maksaja on velvollinen tekemään muistiinpanot.

Kirjanpitovelvollisen on säilytettävä tämän lain mukaisia suorituksia koskeva palkkakirjanpitonsa kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä noudattaen muutoin, mitä kirjanpitolaissa (1336/1997) kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana suoritus on maksettu. (24.6.2004/564)

Ennakkoperintälaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961118

Säädösta kommentoidaan WSOY.pro.fi:n palvelussa:
Yritysonline > Ennakkoperintä > Palkkakirjanpito > Säilyttämisaika

"Ennakkoperinnän erityiset tilit
Palkkakirjanpidon säilyttämisajasta on säädetty EPL 36.2 §:ssä. EPL 36.2 §:n mukaan palkkakirjanpitoa on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tämä koskee lähinnä palkkakortteja ja niiden tietoja sekä tuntilistoja ja työkortteja. Säännöksen viittaus säilytysaikojen osalta myös kirjanpitolakiin tarkoittanee sitä, että sellaiseen palkkakirjanpitoaineistoon joka on kirjanpitoaineistoa, sovelletaan kirjanpitolain säännöksiä. Siten sellaista palkkakirjanpitoaineistoa, joka on verrattavissa kirjanpitokirjaan, on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tällaista aineistoa ovat palkkakirjanpidossa palkkakorttiaineisto ja ennakkoperinnän erityiset tilit.
Tositteet ym
Kirjanpidon tositteita säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Säilyttämisaika koskee myös tositteen asemassa olevia palkkalistoja ja muita palkanmaksutositteita.
Muistiinpanovelvollisen työnantajan palkkakirjanpitoa vastaavia muistiinpanoja säilytetään vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana palkka on maksettu (EPL 36.2 §)."

Kommentit (0)

Vastauksesi