Kuinka hyvin medianomit työllistyvät?

Kuinka hyvin medianomit työllistyvät?

Vastaus

Medianomin työtehtävät määräytyvät koulutusohjelman suuntautumisen mukaan. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi digitaalinen viestintä, graafinen viestintä, elokuva- ja tv-ilmaisu, journalismi sekä audiovisuaalinen media.

Tampereen yliopiston tutkimushankkeen "Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet" tavoitteena
oli ennakoida viestintäalan sisällöntuotantoon liittyvien ammattien ja työvoimarakenteen kehitystä vuoteen 2020 asti.
Loppuraportissa http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/viest_ammatit/loprapverkkoversio.pdf viestintäalan ammatteihin valmistuvien työllistymisennuste nähtiin melko kielteisesti.

"Tutkimuksen mukaan mediateollisuuden työpaikat ovat vähenemässä, ja yhä useammat viestinnän ammattilaiset työllistyvät viestintätehtäviin muille toimialoille. Uusista mahdollisuuksista huolimatta viestinnän koulutusta on liikaa. Koulutus on hajallaan, eikä yhteistyö oppilaitosten ja koulutusasteiden välillä ole tyydyttävää. Jo nyt viestintäalalle koulutetuista on ylitarjontaa, joka kasvaa lähivuosina. Erityisesti audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun ammattilaisia koulutetaan liikaa, mikä on johtanut työttömyyteen, moninkertaiseen koulutukseen sekä sijoittumiseen koulutustasoa vastaamattomiin työtehtäviin." (s. 3)

Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden medianomien työllistymistä on tutkinut Kirsi Launis opinnäytetyössään (2007) "Medianomin markkinat"
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/5802/Launis,%20Kirsi.pdf?sequ... Hänen haastattelujensa perusteella tilanne on myönteisempi.

Opinnäytetyön kaikki haastateltavat olivat työllistyneet valmistumisen jälkeen viestintäalalle tai sitä sivuavaan tehtävään. Joukossa oli sekä vakituisen paikan saaneita että pätkätyöläisiä. Määräaikaiset työsuhteet koettiin ongelmaksi.

Erityisesti media-alan työtehtävät ovat keikkaluonteisia. Monien tuotantoyhtiöiden henkilöstö koostuu muutamasta vakituisesta tekijästä ja ”tarpeen vaatiessa” -henkilöistä, joita tilataan töihin tilanteen mukaan. Tämä on alalla sekä haittapuoli että rikkaus. Jotkut haluavatkin elää päivä- ja projekti kerrallaan -elämää, mutta toisten elämää varjostaa huoli tulevaisuudesta. Moni työllistää itse itsensä perustamalla toiminimen ja tekemällä töitä muille yrityksille pienissä erissä.

Tutkielman tekijän mukaan viestintäalalla on havaittavissa ristiriitaisia käsityksiä alalle koulutettujen työllistymisestä. "On olemassa selviä viitteitä siitä, että alalle koulutetaan liikaa ihmisiä. Kuitenkin esimerkiksi TAMK:lle tehdyt työllistymistutkimukset ja opinnäytetyöhöni tekemäni haastattelut osoittavat viestinnän puolen opiskelijoiden työllistyneen hyvin ja alalle jolle heidät on koulutettu." (s.27)

Keväällä 2008 julkaistun Tilastokeskuksen koulutustilaston mukaan vastavalmistuneiden työllisyys parani. Korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyivät parhaiten. Heistä vajaat 90 prosenttia oli työssä vuoden 2006 lopussa. Ammattikorkeakouluista valmistuneista oli työttömänä 5 prosenttia. Työttömien osuus oli pienempi kuin aiempina vuosina. Sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain, koulutusasteittain ja alueittain. Koko maassa kaikilla koulutuksen aloilla korkea-asteelta valmistuneet sijoittuivat töihin toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita paremmin. Humanistiselta ja kasvatusalalta, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta valmistuneista työllistyi reilusti yli 80 prosenttia. http://www.tilastokeskus.fi/til/sijk/2006/sijk_2006_2008-03-28_tie_001.html

Vuoden 2005 tilaston mukaan 1 922 medianomista 1 444 oli työllisiä ja 283 työttömiä, opiskelijoita oli 116, eläkeläisiä (pl. työttömyyseläkeläiset) 1,
varusmiehiä, siviilipalvelusmiehiä 6 ja kategoriaan muut kuului 72 henkilöä.

Lähde: Työssäkäynnin ennakkotilasto 2005. Työikäisen väestön (15-74v.) pääasiallinen toiminta koulutuksen mukaan 2005 muuttujina koulutusaste, ikä, sukupuoli, pääasiallinen toiminta ja tutkinto medianomi (AMK). Tilastokeskuksen tietopalvelu.
Luokitukset: Opetushallinnon 2002 koulutusluokitus.

"Viestintäalan ammattikuvat ja koulutustarpeet" -projektin lehdistötiedote http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/viest_ammatit/tiedote210406.pdf

Viestintä-alan koulutusta antavia oppilaitoksia
http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/viest_ammatit/linkit.htm

Kommentit (0)

Vastauksesi