Kotikurioikeus

Kotikurioikeus

Tahtoisin tietää ns. kotikurioikeudesta. Käsittääkseni se on ollut jonkinlainen lakipykälä joka on oikeuttanut miehen tarvittaessa pahoinpitelemään perhettään "kotikurin" nimessä. Laki on ilmeisesti poistunut vasta 60- tai 70-luvulla mutta mitä se tarkemmin piti sisällään?

2 vastausta

Luultavasti ihan tällaista lakipykälää ei ole ollut. Merkitystä on kaiketi kuitenkin ollut Rikoslain 21. luvun pykälällä 12.

Se kuului:

"Jos joku tahallansa pitelee toista pahoin, niin että siitä tulee vähäinen vamma tahi ei mitään vammaa, olkoon rangaistus [enintään sata päivä]sakkoa tahi vankeutta enintään neljä kuukautta taikka, jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, vankeutta vähintään kolme kuukautta ja enintään yksi vuosi.
JOS JOKU KURITUSVALTAANSA KÄYTTÄESSÄÄN ON KURITETULLE SAATTANUT SELLAISEN VÄHÄISEN VAMMAN, KUIN TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ MAINITAAN, ÄLKÖÖN HÄNTÄ SIITÄ RANGAISTUKSEEN TUOMITTAKO."

eli tämä toinen momentti (tässä isolla kirjoitettuna) tavallaan laillisti kuritusvallan nimissä menettelyn, joka normaalisti olisi katsottu pahoinpitelyksi.

 

Rikoslain 21. luku tuli uudistettuna voimaan vuoden 1970 alussa. Uudistettuun lakiin ei yllä olevaa (isolla kirjoitettua) kohtaa enää sisältynyt.  
 

Kommentit (1)
Olikohan missään pykälässä suoranaisesti annettu tuollaista kuritusvaltaa millekään... Olikohan missään pykälässä suoranaisesti annettu tuollaista kuritusvaltaa millekään taholle? Jos, ei keihin tuolla pykälällä viitattiin?
19.2.2014 14:53 Matti Rantanen 4439

1960-luvulta en tuollaista pykälää pysty löytämään, vanhemmalta ajalta kyllä. Vuoden 1889 rikoslain 3. luvun 1 pykälä kuului 17.1.1936 vahvistetussa muodossa (voimaan tulo 1.1.1937):

"Teko, joka muuten on rangaistava, jääköön rankaisematta, jos sen tekee lapsi, ennenkuin on täyttänyt viisitoista vuotta ; kuitenkin saakoon oikeus harkinnan mukaan määrätä, että seitsemän vuotta täyttänyt lapsi on pantava yleiseen kasvatuslaitokseen taikka että vanhempain tahi sen, jonka hoidossa ja valloissa lapsi on, pitää sitä huoneessa toteensaatavasti kurittaa. Sitä älköön kuritettako, joka, sen jälkeen kuin tuomio annettiin, on täyttänyt kuusitoista vuotta.

Elleivät vanhemmat tahi se, jonka hoidossa ja valloissa lapsi on, anna sille määrättyä kuritusta, olkoon toimeenpaneva viranomainen velvollinen pitämään siitä huolta.

Joka on pantu kasvatuslaitokseen, olkoon laitoksen hoidon alaisena niin kauan, kuin laitosta kaitseva viranomainen katsoo sen hänelle tarpeelliseksi, korkeintaan kahdenkymmenenyhden vuoden ikään." 

 

 

Pykälä muutettiin 31.5.1940 vahvistettuun muotoon (voimaan tulo 1.1.1942):

"Teko, joka muuten on rangaistava, jääköön rankaisematta, jos sen tekee viittätoista vuotta nuorempi lapsi.

Niistä toimenpiteistä, joiden alaiseksi tällainen lapsi voidaan saattaa, säädetään lastensuojelulaissa."

 

Vuonna 1940 voimassa olleesta lastensuojelulaista en ole löytänyt sellaista kohtaa, joka oikeuttaisi tai velvoittaisi "toteensaatavaan kurittamiseen". 

Kommentit (0)

Vastauksesi