Koskeeko Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Evankelis-luterilaista kirkkoa?

Koskeeko Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Evankelis-luterilaista kirkkoa?

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 4 § lukee että "Mitä viranomaisesta säädetään, koskee myös lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa. Evankelis-luterilaisen kirkon asiakirjojen julkisuudesta säädetään erikseen." Tarkoittaako tämä sitä että kyseinen laki koskee vai ei koske Evankelis-luterilaista kirkkoa?

Vastaus

Kun siteeraamassasi lakipykälässä todettiin, että "Evankelis-luterilaisen kirkon asiakirjojen julkisuudesta päätetään myöhemmin erikseen", lauseella viitattiin Kirkkolakiin, johon kirkkoa koskeva lainsäädäntö Suomessa kootaan. Kun Kirkkolakia täytyy muuttaa esimerkiksi vastaamaan paremmin yleistä lainsäädäntöä,  ehdotuksen sen muuttamiseksi laatii kirkon korkein päättävä elin Kirkolliskokous. Lopullisesti lainmuutoksen vahvistaa Eduskunta.  

Laki, joka koskee viranomaisten toiminnan julkisuudesta oli  mukana Kirkkolain uudistuksessa, jonka Eduskunta hyväksyi vuonna 2015.  Siinä todetaan, että kirkossa sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Laki siis koskee kirkkoa. Lakiin on kuitenkin kirjattu joitakin poikkeustilanteita, joissa julkisuusperiaatetta ei noudateta. Niistä tunnetuin on rippisalaisuus. Luottamuksellisuuden vaatimus voi liittyä ripin lisäksi myös muihin sielunhoidollisiin tilanteisiin. Samoin tilanteisiin, joissa on kyse papinvirasta eroamisesta tai erottamisesta tai pappeudesta luopumisesta. Joissakin tapauksissa myös päätökset, joista on valitettu tai joista on tehty oikaisuvaatimus eivät ole heti julkisia. 

Kommentit (0)

Vastauksesi