Jos nyt syttyisi Suomessa samankaltainen sota kuin 1939 niin ketkä ja minkä...

Jos nyt syttyisi Suomessa samankaltainen sota kuin 1939 niin ketkä ja minkä...

Jos nyt syttyisi Suomessa samankaltainen sota kuin 1939 niin ketkä ja minkä ikäiset henkilöt joutuisivat nyt lähtemään sota-alueelle. Otettaisiinko mukaan vapaaehtoisia naisia, joilla ei ole inttiä takana. Entä joutuisivatko / saisivatko yli 65-vuotiaat lähteä rintamalle? Entä kutsuntaiässä olevat mutta ei inttiä käyneet, otetaanko mukaan? Entä siviilipalveluksen tehneet, mutta mielensä muuttaneet...Kysymyksiä riittäisi...

Vastaus

Tässä toimittaisiin asevelvollisuuslain määräämin ehdoin (lakiteksti http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071438?search%5Btype%5D=pik... ).

Asevelvollisia ovat pääsääntöisesti miespuoliset Suomen kansalaiset sen vuoden alusta, jolloin he täyttävät 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jolloin he täyttävät 60 vuotta (lain 2 §).

Sodan aikana armeija muodostetaan ammattisotilaista, varusmiespalveluksessa parhaillaan olevista ja liikekannallepanossa palvelukseen kutsutuista reserviläisistä. Reserviläisiä ovat (49 §):

1)miehistöön kuuluvat sen vuoden loppuun jolloin täyttävät 50 vuotta
2)upseerit, toimiupseerit ja aliupseerit sen vuoden loppuun, jolloin he täyttävät 60 vuotta
3)korkea-arvoiset upseerit (eversti/kommodori tai niitä ylemmät) niin pitkään kun ovat palvelukelpoisia.

Todennäköistä on, ettei meillä nykyään ole varauduttu suorittamaan näin laajaa liikekannallepanoa. Käytännössä 1- ja 2-ryhmän vanhemmille tuskin on varattu edes taistelijalle tarpeellista henkilökohtaista varustusta.

Periaatteessa on mahdollista laajentaa liikekannallepanoa myös niin sanotulla varareservillä (aiemmin käytettiin nimitystä nostoväki), johon kuuluvat
1)ne jotka eivät ole vielä suorittaneet asevelvollisuuttaan
2)eivät enää kuulu reserviin (mutta ovat vielä 2 §:n perusteella asevelvollisia)
3)ne jotka on vapautettu palveluksesta rauhan aikana.

Varareserviin kuuluvista yli 50-vuotiaat voidaan kutsua palvelukseen vain eduskunnan suostumuksella. Ne jotka eivät ole vielä suorittaneet asevelvollisuuttaan joutuvat tietysti astumaan palvelukseen heti kun heidän normaali vuoronsa tulee. Lykkäyksiä ei anneta ja aikaisemmin myönnetyt peruutetaan. Näihin ikäluokkiin kuuluvia (noin 18-30 -vuotiaat) pidetään yleensäkin parhaana sotilasaineksena.

Määräykset liikekannallepanosta pykälässä 86.

Vapaaehtoisia varmaan otettaisiin, esim. palvelukelpoisia siviilipalvelusmiehiä. Koska meillä on myös koulutettu vapaaehtoisia naisia taistelijoiksi, ei varmaan olisi estettä heidän hyväksymiselleen. Vapaaehtoisten värväämiseen liittyy se ongelma, että taisteluihin lähetettävät pitää ainakin jollakin tavoin kouluttaa ja tämä vaatii ammattimiesten työpanosta. Koska varusmiesikään ehtineet myös pitää kouluttaa, tämäkin asia tietysti järjestyy.
Yli 60-vuotiaita - lukuun ottamatta yllä mainittuja korkea-arvoisia upseereita - ei varmasti kelpuuteta rintamapalvelukseen.

Kaikkia sellaisia reserviin kuuluvia, jotka ikänsä, kuntonsa ja varusmiehinä saamansa koulutuksen puolesta hyvin sopisivat sotilaaksi, ei käytännössä kutsuta, koska heidän siviilityönsä katsotaan maanpuolustuksen kannalta tähdellisemmäksi, näitä henkilöitä on lueteltu asetuksessa 635/1968, joka luettavissa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680635

Edellä on asiaa arvioitu lähinnä rintamalle lähetettävien kannalta. Kotirintamalla on myös runsaasti sotilastehtäviä, joihin kai voidaan määrätä sellaisia reserviin ja varareserviinkin kuuluvia, joiden ei ole katsottu kelpaavan varsinaisiksi taistelijoiksi.

Kommentit (0)

Vastauksesi