Jos ihminen pelkää varjoaan niin mitä hän silloin pelkää?Siis runollisessa mielessä.

Jos ihminen pelkää varjoaan niin mitä hän silloin pelkää?Siis runollisessa mielessä.

2 vastausta
02.10.201815:50
767
9

Etenkin englannin kielessä, jossa ilmausta ’pelätä omaa varjoaan’ on käytetty 1500-luvulta saakka, siitä on muodostunut vakiintunut idiomi, jolla kuvataan ihmisen (poikkeuksellisen suurta) arkuutta ja pelokkuutta. Tällaisessa arkikäytössä fraasilla ei välttämättä ole sen ”runollisempaa” sisältöä.

Voi silti ajatella, että metaforana "oman varjon pelkääminen" tavoittaa tietynlaisten yleistyneiden pelko- ja ahdistustilojen luonteen täsmentämällä niiden pohjimmaiseksi syyksi itsen ja maailman välistä rajanvetoa koskevan epävarmuuden. Ilmeisin puoli tätä sisä- ja ulkopuolen sekoittumista on jonkinlainen animistinen paranoia: varjoaan pelkäävä luulee, että liikkuva varjo on itsenäinen olio. Hän siis kuvittelee elollisia toimijoita sinne missä ainoa toimija on hän itse. Saman sekaannuksen toinen puoli on se, että vaikka ihminen yleisellä tasolla näkisikin jonkin yhteyden oman itsensä (kehonsa liikkeiden) ja varjonsa välillä, varjo voi tuntua pelottavalta, jollei hän kykene selkeästi hahmottamaan niitä mekaanisia lainalaisuuksia, joiden välityksellä hän oman varjonsa "aiheuttaa". Niinpä "omaa varjoaan pelkäävä" mahdollisesti kokee aiheuttaneensa omien ajatustensa voimalla ilmiöitä, joille tosiasiassa on luonnollinen selitys hänen teoissaan ja liikkeissään. Tällöin se tosiasia, että ihmisen omat ajatukset eivät koskaan ole hänen omassa hallinnassaan muuttuu uhkaavaksi: ajatuksilla voi olla suoria hallitsemattomia seurauksia myös maailmaan. Ainakin tätä kautta idiomin kirjaimellisesta merkityksestä voi johtaa sen ”omien ajatusten pelon”, jonka metaforaksi osa kielenkäyttäjistä ”oman varjon pelkäämisen” mieltää.

Varjo ei ole pelkästään arkikielen käsite, joten sen runollinenkin käyttö saattaaa sisältää spesifimpiä intertekstuaalisia viittauksia. Erityisesti kannattaa huomata, että varjo on keskeinen käsite jungilaisen psykologian perinteessä. Siinä se viittaa tiedostamattomaan, erityisesti siltä osin kuin kyseessä on persoonan kehittymätön ja eriytymätön puoli. Varjo koostuu tällöin kaikista sellaisista taipumuksista ja piirteistä, joita henkilön on vaikea hyväksyä itsessään.

Kommentit (0)
07.10.201816:48
14529
18

Mieleen tuli sanonta "Joka uniaan uskoo, se varjoaan pelkää".Tähän soveltunee vastauksen viimeinen kappale erittäin hyvin.

Kommentit (0)

Vastauksesi