Hei! Netin foorumeissa painitaan saako rottia ampua ilma-aseella.

Hei! Netin foorumeissa painitaan saako rottia ampua ilma-aseella.

Hei! Netin foorumeissa painitaan saako rottia ampua ilma-aseella. Nykyiset ilma-aseet on suhteellisen tehokkaita ja näin tämä herättää myös mietteitä käyttäjissään, mitä saa ampua ja mitä ei. Rotta ei ole lintu saatika rauhoitettu elän, joten miten Laki tämän osalta tulkitaan ja mitä asiasta sanovat viranomaiset ja lain tulkitsijat? Onko tiedossa muutoksia puhutusta ilma-ase luvista ja uudesta laista?

Vastaus

Aluksi aiheeseen liittyviä säädöksiä metsästys- ja eläinsuojelulainsäädännöstä.

Metsästyslaki 5 §
Isorotta on rauhoittamaton eläin.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615#P5

Metsästyslaki 7 luku
Rauhoittamattoman eläimen pyydystäminen ja tappaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615#L7

Rauhoittamattoman eläimen pyydystämiseen tai tappamiseen ei saa käyttää 33 §:n 1 momentin 1–3, 5–7 ja 9–11 kohdassa tarkoitettuja pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä.
33 § 1 mom kohta 7)
Metsästyksessä on kielletty seuraavien pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö:
7) automaattiset aseet ja sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa;

50 §
Tarkemmat säännökset rauhoittamattoman eläimen pyydystämisestä ja tappamisesta
Asetuksella annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä rauhoittamattoman eläimen pyydystämisessä tai tappamisessa sallituista pyyntivälineistä ja pyyntimenetelmistä sekä niiden käytöstä.

Metsästysasetus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930666#P21
21 §
Rauhoittamattomien eläinten ampumista koskevat säännökset
Kissan sekä rauhoittamattomien lintujen ampumiseen saa käyttää ampuma-asetta, joka täyttää 16 §:n 1 momentissa tai 17 §:ssä asetetut vaatimukset.

Metsästysasetuksen 16 § ja 17 § http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930666#P16

Eläinsuojelulaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247#P32
32 §
Eläinten lopettaminen
Eläimen lopettaminen on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen lopettamisesta. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa siitä tarkempia määräyksiä.

Eläinsuojeluasetus
10 luku Eläinten lopettaminen
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396#L10

Lain tulkintaa harjoittavat tuomioistuimet. Korkeimman oikeuden tietokanta ja hovioikeuksien tietokanta löytyvät Finlexistä http://www.finlex.fi/fi/oikeus/
hakusanoiksi esim. metsästys / eläimet.

Lainsäätäjän tahtoa voi yrittää selvitää lainvalmisteluasiakirjoista:
Hallituksen esitys eduskunnalle metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 300/1992 vp http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+300/1992

Metsästyslainsäädäntö kuuluu maa- ja metsätalousministeriön
toimialaan. Säädöshankkeita tai lausunnolla olevia ehdotuksia ei sivujen mukaan ole ministeriössä vireillä.
http://www.mmm.fi/fi/index/lainsaadanto.html

Asiaa kannattaa tiedustella maa- ja metsätalousministeriöstä. Oikea osasto siellä lienee kala- ja riistaosaston riista- ja porotalouden yksikkö, yhteystiedot sivulta http://wwwb.mmm.fi/puhlu/

Kommentit (0)

Vastauksesi