Hei, millainen oli keskiajan maailmankuva?

Hei, millainen oli keskiajan maailmankuva?

Vastaus

Kysymyksesi on melko laaja, joten tyydyn tässä vain antamaan muutaman osviitan keskiajan maailmankuvaa hallinneista elementeistä ja annan lopussa lähteitä, joista voit itsenäisesti etsiä tietoa aiheesta. Sanotaanko näin aluksi kuitenkin, että keskiaika kattaa ajallisesti noin tuhannen vuoden jakson, joten koko kysymys on tavallaan liian karkea: keskiajalle mahtui monenlaista maailmankuvaa, joista tosin joitakin pidettiin kenties kerettiläisinä. Keskitynkin tässä lähinnä niihin elementteihin, jotka keskiajalla vaikuttivat oppineiden ja valtaa pitäneiden maailmankuvaan, koska niistä meille on parhaiten säilynyt tietoa.

Pienin yhteinen nimittäjä keskiajan ihmisten maailmankuvaa muodostaneissa asioissa oli tietysti Raamattu. Raamatun perusteella hahmottui keskiajan ihmiselle jonkinlainen yleiskuva maailmankaikkeuden historiasta: Jumala oli luonut maailman ja ihmisen, ihminen oli langennut syntiin, mutta Jumala oli lähettänyt ainoan poikansa pelastamaan ihmiskunnan, ja sitten kaukaisessa tulevaisuudessa odottaisi nykyisen maailman loppu ja tuomiopäivä.

Raamatun antamaa yleiskuvaa täydensivät ja selittivät kirkkoisien lausunnot esimerkiksi Jumalan eri persoonien suhteesta, Jeesuksen jumalallisten ja inhimillisten puolien suhteesta, perisynnin vaikutuksesta ihmissuvun luonteeseen ja ihmistiedostuksen mahdollisuudesta tietää asioita. Asiaa hankaloitti tosin se, että kirkkoisät eivät tuntuneet olevan aivan samoilla linjoilla kaikissa asioissa: ihmisen piti joissain kysymyksissä valita, kenenkä kirkkoisän ajatuksia piti luotettavimpana. Hyvin arvostettuja olivat esimerkiksi Augustinuksen ajatukset, joiden mukaan ihminen oli hyvin riippuvainen Jumalasta: ihminen saattoi tietää asioita vain Jumalan valaistessa niitä hänelle, ja hän saattoi parantua perisynnistä vain Jumalan ennalta määräämän armon avulla.

Kristillisen perinteen lisäksi keskiajan ihmisen maailmankuvaan vaikuttivat muutkin antiikista periytyvät ajatustraditiot. Etenkin varhaiskeskiajalla uusplatonistiset virtaukset olivat tärkeitä. Näiden virtausten tärkein leviämiskanava oli niin sanottu Pseudo-Dionysios, jonka oikeaa nimeä ei tiedetä, mutta jonka keskiajalla uskottiin olevan Apostolien teoissa mainittu filosofi, jonka Paavali olisi henkilökohtaisesti käännyttänyt kristinuskoon. Pseudo-Dionysios vaikutti ensinnäkin keskiaikaiseen Jumala-käsitykseen: Jumalan ja muiden olentojen välinen kuilu oli hänen mukaansa niin syvä, ettei tavallisia olentoja nimeämään tarkoitettu kieli pystynyt tavoittamaan Jumalan olemusta kuin symbolisesti, mutta mystisessä hiljaisuudessa Jumalan sitä vastoin saattoi ymmärtää. Lisäksi Pseudo-Diyonysios vakiinnutti lopullisesti enkelien hierarkian tiettyyn muotoon, jossa oli yhdeksän eriasteista tasoa.

1200-luvulta lähtien Aristoteleen vaikutus alkoi kasvaa. Jo tätä ennen Aristoteleen loogiset kirjoitukset olivat herättäneet ajatuksen, että tieto piti järjestää hierarkkiseksi järjestelmäksi, jossa kaikki väittämät johdettiin pätevin argumentein asioiden määritelmistä ja varmoista perusväittämistä. Mutta keskiajan maailmankuvaan vaikuttivat enemmän Aristoteleen fysikaaliset kirjoitukset, joita tosin usein luettiin kristillisin silmin ja joista siksi pyrittiin selittämään pois esimerkiksi maailman ikuisuuteen tai henkilökohtaisen kuolemattomuuden mahdottomuuteen viittaavat kohdat. Sen sijaan Aristoteleelta omaksuttiin näkemys äärellisestä maailmankaikkeudesta, jossa taivaankappaleet kulkivat läpinäkyvien pallokehien mukana liikkumattoman Maapallon ympäri.

Lisää aiheesta:
Keskiajan avain, toimittaneet: Marko Lamberg, Anu Lahtinen ja Susanna Niiranen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009.
Alnæs, Karsten: Euroopan historia. Herääminen: 1300-1600. Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsingissä: Otava, 2004.
Keskiajan rajoilla, toim. Marko Lamberg ja Susanna Niiranen. Jyväskylä: Ateena, 2002.
Lehtonen, Tuomas M. S. Hopeamarkkojen evankeliumi: kirjoituksia sydänkeskiajan kulttuurihistoriasta. Helsinki: WSOY, 2000.
Kleinschmidt, Harald: Understanding the middle ages: the transformation of ideas and attitudes in the medieval world. Woodridge: The Boydell Press, 2003.
http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=ae91f36e-77...
http://www.historyguide.org/intellect/lecture2a.html
http://www.historyguide.org/intellect/lecture3a.html

Kommentit (0)

Vastauksesi