Harhaanjohtava mainos?

Harhaanjohtava mainos?

Televisiomainoksessa sanotaan, että hampaiden harjaus puhdistaa suun vain xx prosenttisesti (en muista tarkkaa lukua), mutta tuote y sataprosenttisesti. Jos tuo pitäisi paikkansa, harjauksen voisi jättää kokonaan tekemättä ja korvata pelkällä suuveden purskuttelulla ja tulos olisi paljon parempi. Hyvin luultavasti tuo ei voi pitää paikkaansa. Mikään purskuttelu ei korvaa harjausta ja hammasvälien mekaanista puhdistusta. Onko tuo mainos harhaanjohtavaa markkinointia kuluttajasuojalain tarkoittamassa merkityksessä?

Vastaus

Kuluttajasuojalain 2 luvun 6 § säätää kiellosta antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja:

”Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.

Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti:

1) kulutushyödykkeen olemassaoloa, saatavuutta, lajia, laatua, määrää ja muita keskeisiä ominaisuuksia; 2) kulutushyödykkeen alkuperää, valmistustapaa ja -aikaa, käyttöä ja käytön vaikutuksia sekä hyödykkeelle tehtyjen testien tuloksia;
3) kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja;
4) kulutushyödykkeen toimitusaikaa ja muita toimitusehtoja;
5) myyntimenettelyn luonnetta, asiakaspalvelua sopimuksen teon jälkeen ja asiakasvalitusten käsittelyä;
6) huollon, korjausten ja varaosien tarvetta ja saatavuutta;
7) elinkeinonharjoittajan tai hänen edustajansa henkilöllisyyttä, yhteystietoja, ominaisuuksia ja asemaa markkinoilla sekä heidän saamiansa palkintoja ja tunnustuksia;
8) elinkeinonharjoittajan oikeuksia ja velvollisuuksia, mukaan lukien sitoumusta noudattaa käytännesääntöihin sisältyviä velvoitteita;
9) kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia ja riskejä.”

Kuluttajasuojalaki 2 luku 6 §
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L2P6

Ohessa otteita ehdotuksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 32/2008 vp)

Yleisperustelut
Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä.

Harhaanjohtava markkinointi

Direktiivin 6 artiklassa määritellään harhaanjohtavat kaupalliset menettelyt. Kaupallista menettelyä pidetään harhaanjohtavana, jos se sisältää totuudenvastaista tietoa tai se jollakin tapaa, yleinen esitystapa mukaan lukien, harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan keskivertokuluttajaa ja johtaa tai todennäköisesti johtaa siihen, että kuluttaja tekee kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt. Totuudenvastainen tai harhaanjohtava tieto voi koskea muun muassa tuotteen ominaisuuksia, käyttöä, alkuperää, testituloksia, hyväksyntää, hintaa, elinkeinonharjoittajaa tai hänen edustajaansa, tuotteen huolto- tai korjaustarpeita tai kuluttajan oikeuksia tai riskejä (artiklan 1 kohdan a—g alakohdat).

Direktiivin 7 artiklassa säädetään harhaanjohtavasta tietojen ilmoittamatta jättämisestä. Harhaanjohtavuus perustuu artiklan 1 kohdassa siihen, että jätetään mainitsematta olennaisia tietoja, joita keskivertokuluttaja siinä asiayhteydessä tarvitsisi perustellun kaupallisen ratkaisun tekemiseen, minkä vuoksi menettely saa tai todennäköisesti saa keskivertokuluttajan tekemään kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten olisi tehnyt. Artiklan 2 kohdan mukaan harhaanjohtavaa on myös se, että elinkeinonharjoittaja kätkee olennaisia tietoja tai esittää ne epäselvästi, vaikeatajuisesti, moniselitteisesti tai väärään aikaan taikka ei tuo esille menettelynsä kaupallista tarkoitusta. Jos käytettävään viestintävälineeseen liittyy aikaan tai tilaan liittyviä rajoituksia, tällaiset rajoitukset ja elinkeinonharjoittajan toimenpiteet tiedon saattamiseksi kuluttajien tietoon muulla tavalla otetaan huomioon sen arvioinnissa, onko tieto jätetty antamatta (artiklan 3 kohta).

Artiklan 4 kohdassa säädetään niistä tiedoista, joita on pidettävänä olennaisina ostokehotuksessa ja joiden antamatta jättämistä pidetään siis harhaanjohtavana. Ostokehotuksella tarkoitetaan 2 artiklan i kohdan mukaan kaupallista viestiä, joka sisältää tiedot tuotteen ominaispiirteistä ja hinnasta siten, että kuluttajan on mahdollista tehdä ostopäätös. Tällaisia olennaisia tietoja ovat muun muassa tuotteen pääominaisuudet, tiedot elinkeinonharjoittajasta, hinta ja muut kulut sekä sopimuksen täyttämistä koskevat järjestelyt ja valitusten käsittelykäytäntö, jos ne eroavat huolellisen ammatinharjoittamisen vaatimuksista. Olennainen on myös tieto peruuttamisoikeudesta, jos sellainen on.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_32+2008.pdf

 

Liittyykö tässä tv-mainoksen aikaan tai tilaan liittyviä rajoituksia? Riittääkö esimerkiksi se, että tuotteen internet-sivuilla, purkin kyljessä tai pakkausselosteessa on merkintä tuotteen ominaisuudesta ja käytöstä ja tämä katsottaisiin muulla tavalla kuluttajien tietoon saattamiseksi?  Tässä maallikkovastaajan kysymyksiä.  Asiassa on siis syytä kääntyä lainoppineen puoleen.

Viime kädessä tuomioistuin, tässä tapauksessa Markkinaoikeus ratkaisee asian.  Oikeustapauksia on haettavissa sivulta http://www.finlex.fi/fi/oikeus/mao/
(Lopulta Mark­ki­naoi­keu­den pää­tök­seen hae­taan muu­tos­ta va­lit­ta­mal­la kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen.)

Kommentit (0)

Vastauksesi